ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 75 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 75 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2020

Αρ. 75 / 27-01-2020

 

ΕΣΟΔΑ  
1)      Συνδρομές Μελών 36.000 €
2)      Από τόκους λογαριασμών καταθέσεων 100 €
3)      Ενίσχυση για πολιτιστικά από ΕΤΕ 3.500 €
Α )  Σύνολο Εσόδων (Εισπράξεις)                                         39.600 €
   
ΕΞΟΔΑ  
1)      Έξοδα Γενικής Συνέλευσης – Κοπής πίτας    2.600 €
2)      Πολιτιστικές Δραστηριότητες (εκδρομές, αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστήρια-θέατρα, ημερολόγια, κλπ) 9.000 €
3)      Παιδική γιορτή 2.000 €
4)      Οικονομική ενίσχυση μαθητών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου,  βραβεία αριστούχων και εισαχθέντων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ 3.500€
5)      Λειτουργικά έξοδα (Τηλέφωνα, οδοιπορικά, περιοδείες,

τυπογραφικά, κυλικείο κ.α.)

   1.500 €
6)      Μισθοδοσία & ΙΚΑ Υπαλλήλου Συλλόγου και Λογιστή 9.000€
7)      Συνδρομές ΟΤΟΕ – Ε.Κ.Α. 500 €
8)      Νομικός Σύμβουλος 2.500 €
9)      Δωρεές συναδέλφων σύμφωνα με τον κανονισμό Αλληλεγγύης    500 €
10)  Έκτακτα Έξοδα 500 €
Β) Σύνολο Εξόδων (Καταβολές – Πληρωμές)                             31.600 €
Γ) Κατάθεση στο Λογ/σμό Απεργιακού Ταμείου    8.000 €
Δ) Γενικό Σύνολο (Β+Γ)                                                                39.600 €