Ενημερωτικό Σημείωμα για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ενημερωτικό Σημείωμα για το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Αρ.  99 / 31-07-2020

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας 96/17-7-2020, σας παραθέτουμε ένα περιληπτικό ενημερωτικό σημείωμα για την υπόθεση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Το 2013, ο Σύλλογος και τα τότε μέλη του, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην άσκηση του δικαιώματος το οποίο τους παρείχε το άρθρο 2 παρ. 3  του ισχύοντος τότε καταστατικού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και να ζητήσουν την διαγραφή του συνόλου των μελών του Συλλόγου από τη δύναμη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα και την διάταξη της  ιδίας παραγράφου του ιδίου άρθρου, δηλ. ζητώντας και την επιστροφή ενός τμήματος των εισφορών που είχαν μέχρι τότε καταβληθεί.

Η αίτηση υπεβλήθη όχι μόνο συλλογικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου λόγω της εξουσιοδοτήσεως της Γ.Σ. αλλά και ατομικά από ένα προς ένα τα αιτούμενα μέλη.

Λόγω της τότε αλλά και συνεχιζόμενης μέχρι σήμερα – και αντίθετης στο Καταστατικό – αρνήσεως του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ να ικανοποιήσει το αίτημα, κάτι που ως προβλεπόμενο από το τότε καταστατικό δεν είχε και δεν έχει τη νομική ευχέρεια και το δικαίωμα να πράξει, ασκήθηκε (ορθώς) αγωγή από τον Σύλλογο και από το σύνολο των ενδιαφερόμενων μελών, η οποία αφού συζητήθηκε (μετά από σειρά αναβολών το αίτημα για την χορήγηση των οποίων υπέβαλλε όλες τις φορές αποκλειστικά το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), οδήγησε στην έκδοση της υπ’ αριθμόν 1392/2018 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα της αποχώρησης των αιτούντων μελών πλην όμως δεν επιδικάσθηκε σε αυτά το δικαίωμα επιστροφής των εισφορών αυτούσια σε χρήμα στα χέρια των αιτούντων, με το σκεπτικό (περιληπτικά-γενικά) ότι λόγω της υποχρεωτικότητας της επικουρικής ασφάλισης, οι εισφορές θα έπρεπε να διοχετευθούν στον επόμενο ασφαλιστικό φορέα ο οποίος θα εξασφάλιζε την επικουρική ασφάλιση των αιτούντων.

Το αποτέλεσμα αυτό δεν προβλεπόταν από το τότε ισχύον καταστατικό ως εναλλακτικό ενδεχόμενο κατά την εποχή της υποβολής της αίτησης, αφού η επικληθείσα προς εφαρμογή διάταξη του Καταστατικού δεν προέβλεπε καταβολή των εισφορών σε άλλο (επόμενο) ασφαλιστικό φορέα επικουρικής ασφάλισης , αλλά (ρητά) επιστροφή των εισφορών στα χέρια των αιτούντων.

Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν πως δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι στους οποίους θα επιστρέφονταν τα ποσά των εισφορών, στη πλειοψηφία τους, θα συνέχιζαν τον εργασιακό-ασφαλιστικό τους βίο, σε συνδυασμό με την υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης, στην ουσία ο κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να εκτιμήσει το πώς, πού και με ποιες προϋποθέσεις θα ασφαλιστεί στο νέο ασφαλιστικό φορέα μετά τη διαγραφή του από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Με την εκδοθείσα απόφαση και με δεδομένο ότι από το ίδιο το Καταστατικό προβλέπεται ρητώς η επιστροφή των εισφορών, επιχειρείται δικαστικώς μία (ανεπίτρεπτη κατά την άποψή μας) ερμηνεία έναντι σαφούς καταστατικής διατάξεως, άλλως μία «συμπλήρωση» ενός ερμηνευτικού (κατά την άποψη του δικαστηρίου πάντα) κενού του καταστατικού με γνώμονα την υποχρεωτικότητα της επικουρικής ασφάλισης, σημείο που έχει και βασικό ρόλο στον χειρισμό της όλης υπόθεσης.

Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε, όπως ήταν φυσικό και λόγω της μεταβολής ίσως κάποιων εκ των συνθηκών στο εν τω μεταξύ διαρρεύσαν χρονικό διάστημα, σε  διάσταση των απόψεων μεταξύ των εναγόντων κυρίως όσον αφορά το ζήτημα του περαιτέρω χειρισμού και εξέλιξης της υπόθεσης , αφού πλέον ετίθετο (και τίθεται) ζήτημα αποφάσεως επί του ζητήματος αυτού από κάθε έναν ατομικά ανάλογα με την ασφαλιστική-εργασιακή του κατάσταση, η οποία δε φαίνεται να είναι ίδια για όλους.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένας αριθμός (ένα τμήμα)  από τους αρχικώς ενάγοντες αποφάσισε την συνέχιση της υπόθεσης όπως ακριβώς είχε ξεκινήσει και την άσκηση εφέσεως κατά της αποφάσεως με σκοπό την ανατροπή της στο σημείο-σκέλος που δεν τους δικαίωσε (επιστροφή εις χρήμα εισφορών) και ένας αριθμός (τμήμα) αποφάσισε να μην ασκήσει έφεση προκειμένου, είτε να αποδεχθεί την απόφαση και, λόγω της ικανοποιήσεως του αιτήματος αποχωρήσεως, να ενταχθεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα (αυτή τη στιγμή υφίσταται μόνο ο e-ΕΦΚΑ στον οποίο ενσωματώθηκε το ΕΤΕΑΕΠ με βάση τη διάταξη του Ν. 4680/2020 στον οποίο θα μεταφερθούν οι εισφορές), είτε να βρεθεί τρόπος να «ανακαλέσει» την αρχική αίτηση προκειμένου να μην ισχύσει η αποχώρηση και να συνεχίσει να ασφαλίζεται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.

Κατά την ίδιας όμως απόφασης δεν άσκησαν έφεση μόνο κάποιοι από τους αρχικώς ενάγοντες (ως άνω) αλλά και το αντίδικο-εφεσίβλητο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (όπως είχε προς τούτο νόμιμο δικαίωμα) αμφισβητώντας την ορθότητα της απόφασης όσον αφορά το σκέλος που αφορούσε την υποχρέωση της αποδοχής της αιτήσεως διακοπής της ασφάλισης.

Η έφεση αυτή του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δικονομικώς ορθώς, ασκήθηκε κατά ΠΑΝΤΩΝ των αρχικώς εναγόντων δηλ. και κατ’ αυτών που άσκησαν έφεση επιζητώντας την πλήρη αποδοχή της αγωγής αλλά και κατ’ αυτών που δεν άσκησαν έφεση επιζητώντας ή αποδεχόμενοι τις δύο άλλες λύσεις (α. την παραμονή στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ή β. την ένταξη με μεταφορά των εισφορών τους σε άλλο φορέα).

Η υπόθεση επρόκειτο να συζητηθεί την 12/5/2020 πλην όμως η συζήτηση ματαιώθηκε λόγω της αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων για λόγους Δημόσιας Υγείας (Covid-19). Ορίσθηκε αυτεπαγγέλτως να συζητηθεί την 13/10/2020 και η έφεση του Συλλόγου, η πρόσθετη παρέμβαση και η τριτανακοπή προσδιορίσθηκαν για την 27/10/2020. Πιθανότατα, όλες θα συζητηθούν την δεύτερη ημερομηνία (27/10/2020).

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μέχρι την νέα συζήτηση δημιουργείται ένα ζήτημα που έχει ως εξής:

  • Οι εκκαλούντες, (δηλ. όσοι άσκησαν την έφεση) έχουν και διατηρούν την αρχική των αιτημάτων της αγωγής θέση και μετέχουν στη δίκη χωρίς μεταβολή των θέσεων τους ως εκκαλούντες και εφεσίβλητοι με το συγκεκριμένο της αποδοχής των θεμάτων της αγωγής αίτημα.
  • Εκ των μη εκκαλούντων, (δηλ. όσων δεν άσκησαν έφεση) όσοι επιθυμούν την παραμονή τους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχουν την εναλλακτική θέση είτε να μη συμμετάσχουν καθόλου στη δίκη, είτε να συμμετάσχουν συνομολογούντες την έφεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ επιδιώκοντας την αποδοχή της και ως εκ τούτου την ανατροπή – εξαφάνιση της απόφασης και την επαναφορά της κατάστασης στην προ της υποβολής της αιτήσεως διακοπής αίτηση, οπότε και ικανοποιείται η βούλησή τους για την παραμονή τους στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κάτι το οποίο και αυτό επιδιώκει με την άσκηση της εφέσεώς του.
  • Εκ των μη εκκαλούντων, (δηλ. όσων δεν άσκησαν έφεση) , όσοι επιθυμούν την αποχώρησή τους από τον ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και την μετάβασή τους σε άλλο φορέα με μεταφορά των εισφορών τους, έχουν συμφέρον (ή μάλλον βούληση) να διατηρηθεί η εκδοθείσα απόφαση ως έχει, οπότε θα πρέπει είτε να συμμετάσχουν στη Δίκη στο Εφετείο, επιδιώκοντας την απόρριψη της εφέσεως του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατ’ αυτών , όσον αφορά το σκέλος της απόφασης που έχει σχέση με την αποχώρησή τους από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, αλλά (έμμεσα ή άμεσα) και την απόρριψη της εφέσεως του Συλλόγου και των υπολοίπων της (Α) κατηγορίας , όσον αφορά το σκέλος της επιστροφής των εισφορών, είτε να μην εμφανισθούν καθόλου αφήνοντας την υπόθεση στη τύχη της. Θα πρέπει για την (και από την ) κατηγορία αυτή να αξιολογηθεί το κατά πόσον θα τους έβλαπτε μία απόφαση που θα ανέτρεπε πλήρως την πρωτόδικη απόφαση , οπότε και θα εντάσσονταν στην (Β) κατηγορία, ούτως ώστε να κάνουν τις σχετικές κινήσεις.

Είναι προφανές ότι ενδεχομένως να προκύψουν αντιτιθέμενες θέσεις, κάτι που μπορεί να έχει επίδραση στην πορεία της υποθέσεως.

Επιπλέον, πρέπει να σημειωθούν και τα παρακάτω:

  1. Ασκήθηκε αντίθετη έφεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ με αίτημα την εξαφάνιση της εκδοθείσας απόφασης.
  2. Υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ασκήθηκε όπως και πρωτοδίκως πρόσθετη παρέμβαση του Σωματείου «UNION EUROBANK», του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ EFG EUROBANK» και του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
  3. Ασκήθηκε επίσης Παρεμπίπτουσα Τριτανακοπή από τους Γ. Ρομπάκη, Δ. Ντέκα και Ι. Κουτσόπουλο κατά πάντων των αρχικώς εναγόντων, του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και των παρεμβαινόντων ως άνω Συλλόγων που επιζητούν ως έχοντες έννομο συμφέρον την εξαφάνιση της εκδοθείσας απόφασης.

Όλοι αυτοί θα συμμετάσχουν στη δίκη υποστηρίζοντας την υπέρ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ανατροπή της πρωτόδικης απόφασης σε αντίθεση με το τμήμα των μελών που άσκησε την Έφεση.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί και το προφανές ότι σε περίπτωση προβολής αντιτιθέμενων θέσεων δεν είναι δυνατόν να εκπροσωπηθούν άπαντες οι διάδικοι από τον ίδιο Δικηγόρο αφού οι θέσεις της μίας πλευράς πιθανά να έρχονται σε αντίθεση με κάποιες από αυτές της άλλης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο νομικός της υπόθεσης κ. Γ. Τσάκωνας θέλει εκ νέου εξουσιοδοτήσεις για τα μέλη μας που θα εκπροσωπεί στην έφεση. Η εξουσιοδότηση αυτή γίνεται είτε  με τη διαδικτυακή διαδικασία είτε με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σε κάποιο ΚΕΠ ή στο αστυνομικό τμήμα (επισυνάπτονται). Σε κάθε περίπτωση, οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να σταλούν στον Σύλλογο είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (syl.eaedo@nbg.gr) είτε με φυσική αλληλογραφία (Σοφοκλέους 10, 1ος όροφος, 10559, Αθήνα – υπόψη Ι. Τύρου).

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς