Η ΕΤΕ πέτυχε τον στόχο μείωσης των κόκκινων δανείων του 2018

Η ΕΤΕ πέτυχε τον στόχο μείωσης των κόκκινων δανείων του 2018

Τη σταδιακή ενίσχυση της οργανικής της κερδοφορίας, την ενίσχυση της ρευστότητας και την επίτευξη των στόχων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχουν τεθεί για το 2018, ήδη από το πρώτο εξάμηνο, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας που ανακοινώθηκαν χθες.

Η ΕΤΕ ολοκλήρωσε στις αρχές Ιουλίου την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ελλάδα, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, και το τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε περίπου στο 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, ενώ η συναλλαγή ενίσχυσε τον δείκτη CET 1 της ΕΤΕ κατά περίπου 18 μονάδες βάσης.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Παύλο Μυλωνά, η μείωση του χαρτοφυλακίου των NPEs υπερβαίνει τον στόχο που έχει αναληφθεί έναντι του SSM για το δεύτερο τρίμηνο του 2018 κατά 1,3 δισ. ευρώ και η τράπεζα επιτυγχάνει ήδη τον στόχο για το 2018. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 500 εκατ. ευρώ. σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων NPEs κατά 300 εκατ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από λογιστικές διαγραφές.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις σε επίπεδο κερδοφορίας, η ΕΤΕ παρουσίασε λειτουργικά κέρδη ύψους 44 εκατ. ευρώ από 25 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της σημαντικής αποκλιμάκωσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον CEO του ομίλου, «τα κέρδη προ προβλέψεων άγγιξαν το χαμηλότερο σημείο τους κατά το δεύτερο τρίμηνο, με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων να αναμένεται να συμβάλουν στην ανάκαμψη των αποτελεσμάτων του ομίλου. Οι κυριότεροι παράγοντες που θα συντελέσουν στην ενίσχυση της κερδοφορίας είναι το κόστος πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδα της τάξεως περίπου των 110 μ.β., το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προσωπικού για περίπου 500 εργαζομένους, που αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα, καθώς και η περαιτέρω περιστολή των γενικών και διοικητικών εξόδων».

Κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 18 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αποκλιμάκωση των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια (-72% σε τριμηνιαία βάση), η οποία αντιστάθμισε την πτώση στα οργανικά έσοδα (-5% σε τριμηνιαία βάση) και τις ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 9 εκατ. ευρώ εν μέσω ενός επιδεινούμενου οικονομικού περιβάλλοντος διεθνώς.

Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα διαμορφώνεται τον Αύγουστο σε μόλις 2,8 δισ. ευρώ από 12,3 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016 και αφορά αποκλειστικά το πρόγραμμα στοχευμένων συναλλαγών μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η απόφαση από την ΕΚΤ για την άρση του waiver δεν επηρεάζει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΤΕ, καθώς τα ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αντικαταστάθηκαν με καλυμμένα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης της ΕΤΕ. Οι καταθέσεις του ομίλου ενισχύθηκαν κατά 2,3% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν στα 41,2 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 866 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν στα 39,3 δισ. ευρώ. Αποτέλεσμα είναι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις να βελτιωθεί περαιτέρω στο 73% στην Ελλάδα και στο 74% σε επίπεδο ομίλου. Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,2% και ενσωματώνει την απομείωση της αξίας των θυγατρικών της ΕΤΕ σε Ρουμανία και Αλβανία, ως αποτέλεσμα της συμφωνίας για πώληση σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία τους. Λαμβάνοντας υπόψη τα κέρδη μετά από φόρους του πρώτου εξαμήνου, καθώς και το όφελος από τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής στην Αλβανία τον Ιούλιο, ο δείκτης CET1 διαμορφώνεται σε 16,4% και σε 13%, με πλήρη επίπτωση από την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9.

http://www.kathimerini.gr/982739/article/oikonomia/epixeirhseis/h-ete-petyxe-ton-stoxo-meiwshs-twn-kokkinwn-daneiwn-toy-2018

03.09.2018