Μικρή αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων

 

Μικρή άνοδο παρουσίασε, τον Απρίλιο του 2012, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε πτώση.

Αναλυτικότερα, αμετάβλητο στο 0,47% παρέμεινε, τον Απρίλιο του 2012, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρουσίασε πτώση κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,47%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,96%. Τέλος, εξαιτίας και της ανακατανομής των αποταμιευτικών πόρων προς τις σχετικά υψηλότοκες κατηγορίες καταθέσεων, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 2,92%.

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε μικρή πτώση τον Απρίλιο του 2012 κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,08%. Αντίθετα, άνοδο κατά 15 μονάδες βάσης παρουσίασε το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος, που διαμορφώθηκε σε 8,34%, τον Απρίλιο του 2012, έναντι 8,19% το προηγούμενο μήνα.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε οριακή πτώση κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,78% ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,35%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 7,57% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 6,45% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 6,23% για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 3,55%. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Απρίλιο του 2012, στο 6,32%.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε τον Απρίλιο του 2012 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε μείωση. Ειδικότερα, τον Απρίλιο του 2012, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με διάρκεια έως 2 έτη αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,65% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,69%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 3,49% για τα στεγαστικά δάνεια, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 5,21% για τα επιχειρηματικά δάνεια και τέλος μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 6,28% για τα επαγγελματικά δάνεια. Έτσι, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,84%, ενώ το μέσο επιτόκιο του συνόλου των δανείων παρουσίασε πτώση κατά 2 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,17%.

(Πηγή: http://www.naftemporiki.gr)