Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πλασματικού χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011) και χρόνου απεργιών (κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011)

Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πλασματικού χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής τους ή υιοθεσίας τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011

Αθήνα 10/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ι Δ Ρ ΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ξ. Καρρά
: Π. Δάβου
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251
: 210 52 15 189
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 77

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. πλασματικού χρόνου παιδιών, κατόπιν εξαγοράς, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησής τους ή υιοθεσίας τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.3996/5-8-2011»

ΣΧΕΤ. :
α) Οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 7 του Ν.3029/2002141 παρ. 1 του Ν.3655/200839 του Ν.3996/2011.
β) Οι υπ΄ αριθμ. : Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 &Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
γ) Οι υπ΄ αριθμ. 114/2004 & 26/2009 εγκύκλιοι της Δ/σης Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ.
δ) Τα υπ΄ αριθμ. Σ40/34/20-04-2010Σ40/56/8-4-2011 Γενικά Έγγραφα της Δ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πλασματικού χρόνου παιδιών καθώς και την υπ’ αριθμ.Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους :

Α. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις του Ν.3996/2011 επέρχονται πολλές και σημαντικές μεταρρυθμίσεις, στα μέχρι σήμερα ισχύοντα, όσον αφορά την αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

Συγκεκριμένα , με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

1. Αυτοτελές δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου παιδιών στον ασφαλισμένο πατέρα και όχι εκχώρηση δικαιώματος αναγνώρισης από την ασφαλισμένη μητέρα, όπως προβλεπόταν σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς.

2. Το δικαίωμα αναγνώρισης επεκτείνεται και στους ασφαλισμένους του ΝΑΤ, που ήταν εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

3. Το δικαίωμα αναγνώρισης μπορεί να ασκηθεί όχι μόνο από τον ένα γονέα, αλλά και από τους δύο και για το ίδιο παιδί.

4. Δεν τίθεται πλέον περιορισμός του δικαιώματος άσκησης σε σχέση με την ημερομηνία γέννησης ή υιοθεσίας του παιδιού, κατά συνέπεια η αναγνώριση μπορεί να γίνει ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.

5. Το αίτημα για αναγνώριση δεν απαιτείται να συνυποβάλλεται με συνταξιοδοτικό αίτημα, αλλά μπορεί να υποβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή του ασφαλιστικού βίου των ασφαλισμένων.

6. Από την άσκηση του δικαιώματος αναγνώρισης εξαιρούνται οι συνταξιούχοι, δεδομένου ότι ,από την γραμματική διατύπωση των κοινοποιούμενων διατάξεων προκύπτει ότι, η συγκεκριμένη αυτή κατηγορία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

7. Για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου η συνολική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου βαρύνει τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους και όχι του Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης όπως προβλεπόταν από το προϊσχύον καθεστώς.

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις , η παρ. 7 του άρθρου 4 του Ν.3029/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.3655/2008 αντικαθίσταται εκ νέου με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου3996/2011 και ορίζεται ότι: «Στους ασφαλισμένους των φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ,πλην ΟΓΑ, καθώς και του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ), οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010, αναγνωρίζεται πλασματικός χρόνος για κάθε παιδί, ο οποίος ανέρχεται σε 1 έτος ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί και σε δύο (2) έτη ή 600 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο».

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3996/2011 θεσπίζεται ρητή διαφοροποίηση ως προς το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται (άρθ. 141 του Ν. 3655/2008 ή άρθ. 39 του Ν. 3996/2011), με κριτήριο τις προϋποθέσεις με τις οποίες θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Συγκεκριμένα:

α) Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 141 του Ν. 3655/2008, όπως αυτές αναφέρονται στην εγκύκλιο 26/2009 (δηλ. αναγνώριση χρόνου χωρίς καταβολή εισφορών για παιδιά που γεννήθηκαν μετά το 2000) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 (δηλαδή όχι με τις προσαυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθ. 10 του Ν . 3863/2010).

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, για την αναγνώριση του πλασματικού χρόνου παιδιών εφαρμόζονται οι οδηγίες που σας έχουν σταλεί για το άρθρο 141 του Ν. 3655/2008 με την εγκύκλιο 26/2009 και τα Γενικά Έγγραφα Σ40/34/20-04-2010 και Σ40/56/8-4-2011.

β) Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 39, εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους και τις ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με προϋποθέσεις (χρονικές και ηλικιακές) που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1/1/2011 και εφεξής, με βάση τις προσαυξημένες προϋποθέσεις που θέτει το άρθ. 10 του Ν. 3863/2010.

Με τις νέες ρυθμίσεις θεσπίζεται δυνατότητα αναγνώρισης του πλασματικού χρόνου των παιδιών, συγχρόνως και για τους δύο γονείς ασφαλισμένους σε φορείς Κύριας Ασφάλισης, υπό τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως του χρόνου γέννησης ή υιοθεσίας των παιδιών.

Ο συνολικός χρόνος που αναγνωρίζεται ανέρχεται και πάλι στα πέντε (5) έτη ή 1500 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και είναι 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί , 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και 600 ημέρες για το τρίτο.

1. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ Ο ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί, (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεση ότι, οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

Σύμφωνα δε με ρητή αναφορά στην κοινοποιούμενη διάταξη, ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:

• Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Ε.).

• Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.).

• Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600 στον Κ.Β.Α.Ε.).

Επίσης, δε συνυπολογίζεται για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που για τη συνταξιοδότηση γίνεται χρήση των διατάξεων :

– του ν. 3717/2008 (συνταξιοδότηση εργαζομένων στην Ο.Α.) και

– των άρθ. 74 του Ν. 3371/2005 και 34 του Ν. 3762/2009 που αφορούν συνταξιοδότηση του προσωπικού του ΟΤΕ (σχετική εγκύκλιο 31/2010).

Αντίθετα, λαμβάνεται υπόψη για όλες τις υπόλοιπες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αυξάνουν τις ημέρες εργασίας από 10.000 και 10.500 σε 12.000, των διατάξεων που προβλέπουν αύξηση του ορίου ηλικίας όταν υπάρχουν 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 ημέρες στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων καθώς και της διάταξης με 4.500 ημέρες, αφού δεν υφίσταται για την περίπτωση αυτή εξαίρεση.

Δεδομένου όμως ότι ,οι νέες ρυθμίσεις αφορούν μόνο τους ασφαλισμένους οι οποίοι για τη συνταξιοδότησή τους κάνουν χρήση διατάξεων που ορίζουν αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις, πρακτικά η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου παιδιών για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης αφορά μόνο τις γυναίκες ασφαλισμένες και όχι τους άνδρες, αφού οι συγκεκριμένοι δεν θίγονται ούτε ως προς τις χρονικές ούτε ως προς τις ηλικιακές προϋποθέσεις.

Επίσης, επιπλέον του αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου παιδιών, μπορεί να αναγνωριστεί από τους ενδιαφερόμενους και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984 , όπως αυτές ισχύουν.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δε λαμβάνεται υπόψη για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

1. Γυναίκα ασφαλισμένη, η οποία το έτος 2013 συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας και έχει πραγματοποιήσει 4.200 ημέρες εργασίας, μπορεί με αναγνώριση πλασματικού χρόνου για παιδιά, κατόπιν εξαγοράς, να θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, την οποία θα λάβει με τη συμπλήρωση του 63ου έτους της ηλικίας της.

2. Γυναίκα ασφαλισμένη, η οποία το έτος 2010 κατοχύρωσε το όριο ηλικίας των 55 ετών για να λάβει πλήρη σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο παιδιών για προσαύξηση του ποσού της σύνταξής της, μόνο βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 141 του ν. 3655/2008, χωρίς την καταβολή εισφορών.

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει τον πλασματικό χρόνο παιδιών ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.1 συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος ή η ασφαλισμένη στο φορέα, προκειμένου όμως να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον/την ασφαλισμένο/η θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως). Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. (σχετ. Φ.80000/21395/1450/6.10.2011 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, κατόπιν επιλογής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εν λόγω αναγνώριση :

• Αίτηση της/του ενδιαφερόμενης/ου

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των τέκνων της/του ενδιαφερόμενης/ου.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι :

α) ο ζητούμενος προς αναγνώριση χρόνος δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλο Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ούτε θα υποβληθεί στο μέλλον παρόμοιο αίτημα

β) γνωρίζει ότι, οι εισφορές που θα καταβληθούν για την εν λόγω αναγνώριση δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης επί της υποβληθείσας σχετικής αίτησης από τον Διευθυντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του /της ασφαλισμένου/ης.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου παιδιών γίνεται στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ, κατόπιν εξαγοράς, με την καταβολή, για κάθε μήνα, ποσού υπολογιζόμενου με ποσοστό 20% για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ , επί του 25πλασίου του ΗΑΕ (Ημερομίσθιο Ανειδίκευτου Εργάτη) , όπως ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Επισημαίνουμε ότι, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για χρονικές περιόδους μέχρι 30-6-2011 ανέρχεται σε 33,04 € διαμορφώνεται δε αυτό από 1-7-2011 μέχρι 29-6-2012 σε 33,57 € και κατά συνέπεια, για αιτήσεις αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι 30-6-2011 το ποσό της εξαγοράς καθορίζεται σε 165,20 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης (33,04 ευρώ Χ 25 ημέρες Χ 20%), ενώ για αιτήσεις που υποβλήθηκαν /ή θα υποβληθούν από την 1-7-2011 έως 30/6/2012 το ποσό διαμορφώνεται σε 167,85 ευρώ (33,57 Χ 25 ημέρες Χ 20% ) για κάθε μήνα αναγνώρισης.

Σημειώνουμε ότι, το ποσό της εξαγοράς καταβάλλεται στο σύνολό του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η τυχόν καθυστέρηση καταβολής της δόσης πέραν του μηνός, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, συνεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα στην νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Σε περίπτωση που κατατεθεί αίτηση συνταξιοδότησης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνεπώς είναι δυνατή η παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από την σύνταξη.

Επισημαίνουμε ότι, εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου με βάση τις παρούσες διατάξεις, δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

6. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του πλασματικού χρόνου παιδιών) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

– τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011

– πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

– έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

– επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2014 και μετέπειτα.

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (σχετ. η αριθμ.Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011 εγκύκλιος της ΓΓΚΑ σελ.4).

7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται με τηνεγκύκλιο 76/11 της Διεύθυνσής μας.

———————————————————————————————————————————————————————

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 78/13.10.2011

Αναγνώριση του χρόνου Απεργίας, κατόπιν εξαγοράς, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011

Αθήνα 13/10/2011

 

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/122

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

 

: ΠΑΡΟΧΩΝ

 

ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

 

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8

 

10241 ΑΘΗΝΑ

 

Πληροφορίες : Ξ. Καρρά

 

: Π. Δάβου

 

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251

 

: 210 52 15 189

 

FAX : 210 52 23 228

 

E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 78

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση του χρόνου Απεργίας, κατόπιν εξαγοράς, στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν. 3996/5-8-2011»

ΣΧΕΤ. :α) Οι διατάξεις των

άρθρων 10 παρ. 18

του Ν.

3863/2010

και

40

του Ν.

3996/2011

(ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α’)..

 

β) Οι υπ’ αριθμ.

Φ.80000/οικ.22458/1664/2.9.2010

,

Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011

&

Φ.80000/21395/1450/6.10.2011

ερμηνευτικές εγκύκλιοι της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του

άρθρου 40

του Ν.

3996/2011

(ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α΄) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την αναγνώριση και εξαγορά στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του χρόνου απεργίας, καθώς και την υπ’ αριθμ.

Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011

ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, το

άρθρο 40

του Ν.

2084/1992

, το οποίο είχε αρχικά αντικατασταθεί από την

παρ. 18 του άρθρου 10

του Ν.

3863/2010

αντικαθίσταται εκ νέου με τις διατάξεις του

άρθρου 40

του Νόμου

3996/2011

και ορίζεται ότι, ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λογίζεται , πλην του χρόνου πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης , μεταξύ άλλων, και ο χρόνος απεργίας.

 

Η ισχύς του

άρθρου 40

του Νόμου

3996/2011

, όπως ρητά αναφέρεται στην παρ.7 του ίδιου άρθρου , αρχίζει από 1/1/2011.

 

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης , κατόπιν εξαγοράς , του χρόνου απεργίας ως χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Σύμφωνα με την

παρ. 18 του άρθρου 10

του Ν.

3863/2010

, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το

άρθρο 40

του Ν.

3996/2011

, το δικαίωμα για αναγνώριση πλασματικών χρόνων σε φορείς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο, έχουν:

 

• Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που αυξάνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.

3863/2010

και ισχύουν από 1/1/2011 ή

 

• Όσοι επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.

3863/2010

με προϋποθέσεις που μεταβλήθηκαν, καίτοι έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα με τις προγενέστερες διατάξεις.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

– Άνδρας 56 ετών με 10.000 βαρέα ένσημα, ο οποίος έχει ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί με 10.500 εκ των οποίων 7.500 βαρέα στη ηλικία των 55 ετών και 9 μηνών.

 

– Άνδρας 59 ετών, που συμπληρώνει 10.500 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010 με αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορεί να επιλέξει να μην αναγνωρίσει τη στρατιωτική υπηρεσία και να αναγνωρίσει άλλους πλασματικούς χρόνους του

άρθρου 40

του Ν.

3996/2011

μεταξύ των οποίων και απεργία για να συμπληρώσει τα 10.500 το 2011 και να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 10.800 ημερών ασφάλισης.

 

– Γυναίκα 56 ετών με 10.100 ημέρες ασφάλισης στο τέλος του 2010, καίτοι έχει θεμελιωμένο δικαίωμα για να λάβει πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 57ου έτους της ηλικίας της, μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους μεταξύ των οποίων και απεργία προκειμένουνα λάβει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας και τη συμπλήρωση 10.400 ημερών ασφάλισης.

 

– Άνδρας που θέλει να λάβει δεύτερη σύνταξη δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του

άρθρου 40

του Ν.

3996/2011

,διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση δεύτερης σύνταξης στους άνδρες (6.000 Η.Ε. και 65 ετών ) δεν εθίγησαν με το

άρθρο 10

του Ν.

3863/2010

.

 

– Γονέας τέκνου με αναπηρία δεν μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους του

άρθρου 40

του Ν.

3996/2011

, διότι οι διατάξεις για τη χορήγηση σύνταξης στους γονείς τέκνων με αναπηρία δεν εθίγησαν με το

άρθρο 10

του Ν.

3863/2010

.

 

Επισημαίνουμε ότι , εφόσον για τη συνταξιοδότηση γίνεται επιλογή διατάξεων στις οποίες το δικαίωμα θεμελιώνεται το 2010 (π.χ. συνταξιοδότηση στα 50 ή στα 55 των μητέρων οι οποίες είχαν ανήλικο παιδί όταν είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης , διάταξη που ίσχυε για θεμελίωση μέχρι 31/12/2010) δεν είναι δυνατή η αναγνώριση πλασματικών χρόνων ούτε για θεμελίωση ούτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης.

3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο χρόνος που αναγνωρίζεται λαμβάνεται υπόψη τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης στις περιπτώσεις που το δικαίωμα έχει ήδη θεμελιωθεί, (μετά την 1/1/2011), υπό την προϋπόθεση ότι, οι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης.

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να αναγνωρίσει το χρόνο κατά τον οποίο συμμετείχε σε απεργία κατά το παρελθόν ,ως χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα προσέρχεται στις Υπηρεσίες μας και συγκεκριμένα στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του και θα υποβάλει σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπ’αριθμ.1 συνημμένο υπόδειγμα αίτησης.

 

Σημειώνουμε ότι, το δικαίωμα για την εν λόγω αναγνώριση είναι απρόθεσμο, δεδομένου ότι, δεν τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στο νόμο, εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί, η δε αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί ανεξαρτήτως του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στο φορέα, όμως προκειμένου να συνυπολογισθεί και να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά ο χρόνος αυτός από τον ασφαλισμένο θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 3.600 ημέρες ή 12 έτη πραγματικής ή και προαιρετικής ασφάλισης.

 

Η σχετική αίτηση αναγνώρισης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε προγενέστερα ή μεταγενέστερα του έτους του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να κατοχυρώσει, ακόμα και ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά σε καμία περίπτωση μετά την ημερομηνία αίτησης συνταξιοδότησης, (εφόσον καθίσταται συνταξιούχος από αιτήσεως).

 

Ευνόητο είναι ότι, ο μέγιστος δυνατός αναγνωριστέος πλασματικός χρόνος θα είναι, σε κάθε περίπτωση, αυτός που αντιστοιχεί στο έτος εκείνο, τις προϋποθέσεις του οποίου επιθυμούν οι ασφαλισμένοι να κατοχυρώσουν. (σχετ.

Φ.80000/21395/1450/6.10.2011

έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.).

 

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση για συνταξιοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαίωσης, οι υπηρεσίες απονομών θα πρέπει να ενημερώνουν τις υπηρεσίες εσόδων για το χρόνο στον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που ζητά να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

 

– Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της αίτησης για συνταξιοδότηση.

 

Στην περίπτωση που η αίτηση για την αναγνώριση υποβληθεί σε προγενέστερο χρόνο από αυτόν της υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και δεν έχει προηγηθεί η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης, ο ασφαλισμένος με αίτησή του ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία Εσόδων για το χρόνο που επιθυμεί να αναγνωρίσει και για τον χρόνο θεμελίωσης, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη στην περίπτωση που, κατά την επεξεργασία της αίτησης για συνταξιοδότηση διαπιστωθεί ότι, το δικαίωμά του δε θεμελιώνεται στο έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επικαλείται.

5. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σε περιπτώσεις που συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός φορείς Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου ασκείται σε ένα μόνο φορέα Κύριας Ασφάλισης, κατόπιν επιλογής.

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εν λόγω αναγνώριση :

 

– Αίτηση του ενδιαφερόμενου (Υπόδειγμα Νο 1).

 

– Βεβαίωση του εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε απεργία και η χρονική διάρκειά της (Υπόδειγμα Νο 2). Σημειώνουμε ότι, με τις κοινοποιούμενες διατάξεις η εν λόγω βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί οποτεδήποτε, σε αντίθεση με την

παρ.18 του άρθρου 10

του ν.

3863/2010

που προέβλεπε έκδοσή της κατά τον ίδιο χρόνο με την απεργία.

 

– Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου σφραγισμένη από την οικεία Συνδικαλιστική Οργάνωση/ή τη ΓΣΕΕ (Υπόδειγμα Νο 3) με την οποία θα δηλώνεται ότι :

 

α) ο χρόνος τον οποίο ζητά να αναγνωρίσει είναι χρόνος κατά τον οποίο συμμετείχε σε απεργία

 

β) δεν έχει αναγνωρίσει τον εν λόγω χρόνο της απεργίας σε άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης και

 

γ) γνωρίζει πως οι εισφορές δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

 

– Τα σχετικά ασφαλιστικά του βιβλιάρια (ΔΑΤΕ, ΑΔΑ κλπ) από τα οποία να προκύπτει ο χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση.

 

Σημειώνουμε ότι, η σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, όπως ανεφέρθη ανωτέρω, θα πρέπει να φέρει σφραγίδα (η οποία θα τοποθετείται σε ευκρινές σημείο πάνω στο σώμα της ΥΔ) από την οικεία Συνδικαλιστική Οργάνωση / ή τη ΓΣΕΕ, προκειμένου να πιστοποιείται ότι, ο αιτούμενος για αναγνώριση χρόνος ασφάλισης αφορά χρόνο απεργίας (δηλ. ο οικείος Συνδικαλιστικός φορέας ή η ΓΣΕΕ θα βεβαιώνει ότι τις αναγραφόμενες στην Υπεύθυνη Δήλωση ημερομηνίες είχε προκηρυχθεί απεργία ).

 

Μετά την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, και τον σχετικό έλεγχο που θα προβούν οι Υπηρεσίες μας σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης του χρόνου απεργίας, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Νο 4, από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα προσδιορίζεται το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί, αντίγραφο δε της απόφασης θα κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.

6. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Διευκρινίζουμε ότι, η αίτηση για την αναγνώριση του χρόνου αυτού υποβάλλεται στον ασφαλιστικό Οργανισμό Κύριας Ασφάλισης που υπαγόταν ο ασφαλισμένος κατά το χρόνο της απεργίας .

 

Κατά συνέπεια για να είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αρμόδιος φορέας υλοποίησης της σχετικής αναγνώρισης θα πρέπει να είναι ο φορέας ασφάλισης στον οποίο υπήγετο ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία που έγινε η απεργία, την οποία ζητά να αναγνωρίσει.


7. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ- ΠΟΣΟΣΤΑ – ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Η αναγνώριση του χρόνου απεργίας, σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, γίνεται με εξαγορά βάσει του ποσοστού εισφοράς εργοδότη και ασφαλισμένου του οικείου φορέα .

 

Κατά συνέπεια, οι ασφαλιστικές εισφορές για την αναγνώριση του χρόνου απεργίας στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που θα πρέπει να καταβάλλονται, υπολογίζονται σε σύνολο 20% (ασφαλισμένου και εργοδότη), οι δε αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές είναι αυτές που λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για αναγνώριση (δηλ. της ενεργούς απασχόλησης) ή οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης, στις περιπτώσεις που δεν απασχολείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή απασχολείται με μειωμένη απασχόληση.

 

Σε καμία όμως περίπτωση οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

 

Επισημαίνουμε ότι, το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για χρονικές περιόδους μέχρι 30/6/2011 ανέρχεται σε 33,04 ευρώ, διαμορφώνεται δε από 1/7/2011 μέχρι 30/6/2012 σε 33,57ευρώ και ως εκ τούτου, οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογισθεί η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται των 826 – 839,25 ευρώ αντίστοιχα.

 

Σημειώνουμε ότι, το ποσό της εξαγοράς (εργοδότη και ασφαλισμένου) καταβάλλεται στο σύνολό του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης με έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ισάριθμες με τους μήνες της απεργίας που αναγνωρίζονται.

 

Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν στον οποίο κοινοποιείται η απόφαση στον ενδιαφερόμενο. Η τυχόν καθυστέρηση καταβολής της δόσης πέραν του μηνός, εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί, συνεπάγεται επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κατά τα ισχύοντα στην νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

 

Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από την σύνταξη και μέχρι την εξόφληση πόσο ίσο με το ¼ του ποσού της σύνταξης. Συνεπώς είναι δυνατή η παρακράτηση του ποσού εξαγοράς από την σύνταξη.

 

Επισημαίνουμε ότι, εισφορές που θα καταβληθούν για την αναγνώριση χρόνου με βάση τις παρούσες διατάξεις, δεν επιστρέφονται ακόμα και εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν επαρκεί για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ

Ο συνολικός χρόνος (συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου απεργίας) ο οποίος μπορεί να αναγνωριστεί και κατ’ επέκταση να συνυπολογιστεί, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 10

του ν.

3863/2010

, όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε:

 

– τέσσερα (4) έτη ή σαράντα οχτώ (48) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός τους έτους 2011

 

– πέντε (5) έτη ή εξήντα (60) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2012

 

– έξι (6) έτη ή εβδομήντα δύο (72) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα εντός του έτους 2013

 

– επτά (7) έτη ή ογδόντα τέσσερις (84) μήνες για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2014 και μετέπειτα.

 

Επισημαίνεται ότι, χρόνοι ασφάλισης που έχουν αναγνωριστεί βάσει άλλων διατάξεων αφαιρούνται από τον συνολικό χρόνο που μπορεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος κατ’ ανώτατο όριο, ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 10

του ν.

3863/2010

(σχετ. η αριθμ.

Φ80000/οικ.9240/597/11.8.2011

εγκύκλιος της ΓΓΚΑ σελ.4).

10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Όσον αφορά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. διευκρινιστικές οδηγίες παρέχονται με την

εγκύκλιο 76/11

της Διεύθυνσής μας.