Καταστατικό Συλλόγου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
– πρώην ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ –ΣΚΟΠΟΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΗ – ΜΕΣΑ

Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα

Η επωνυμία του Σωματείου είναι «Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος – πρώην Προσωπικού Εθνοκάρτας» και ο διακριτικός τίτλος Σ.Ε.Ε.Τ.Ε.-Π.Π.Ε. και η έδρα του βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, νομού Αττικής.

Άρθρο 2: Σκοποί

Σκοπός του Συλλόγου είναι η προστασία και η προαγωγή των ηθικών, οικονομικών, πολιτιστικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.

Άρθρο 3: Κατευθύνσεις δράσης

Ο Σύλλογος συνενώνει και καθοδηγεί τη δράση των μελών του στη βάση της αποστολής τους, σαν αναπόσπαστο μέρος ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης, της τάξης των εργαζομένων.

Κατευθύνσεις στη δράση του Συλλόγου είναι:

Η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας και η διασφάλιση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας και ελευθερίας, με τη βελτίωση της εργατικής νομοθεσίας.

Η βελτίωση των αποδοχών και όλων των πρόσθετων υλικών και ηθικών απολαβών των εργαζομένων στην πρώην ΕΑΕΔΟ, ώστε να εξασφαλίζεται σε αυτούς ένα πολιτισμένο και ανθρώπινο βιοτικό επίπεδο.

Η βελτίωση της θέσης των μελών του από την άποψη της κοινωνικής ασφάλισης. Η παραπέρα επαγγελματική μόρφωση και ανάπτυξη των μελών του και η γενική φροντίδα για την εξύψωση του επαγγελματικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου τους.

Η πιο ουσιαστική συμμετοχή αιρετών αντιπροσώπων των μελών του στη Διοίκηση της ΕΤΕ, για να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη του ρόλου της και τη διασφάλιση των συμφερόντων των μελών του Συλλόγου.

Η συνεργασία με όλα τα εργατοϋπαλληλικά και επαγγελματικά σωματεία για την επίλυση γενικών ζητημάτων και η συμπαράσταση και αλληλεγγύη στον αγώνα για την υπεράσπιση και προώθηση των οικονομικών, εργασιακών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και ηθικών συμφερόντων των εργαζομένων γενικά.

Η τήρηση των διεθνών συμβάσεων εργασίας.

Ο αγώνας για την ενότητα, ανάπτυξη και εξύψωση του συνδικαλιστικού κινήματος και για την προάσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών.

Η προάσπιση της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης.

Άρθρο 4: Μέσα

Κάθε συνταγματικά κατοχυρωμένη και θεμιτή ενέργεια που αποφασίζεται από τα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου, είναι τα μέσα για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Όλες οι συνδικαλιστικές μορφές αγώνα.

β) Η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.

γ) Η ίδρυση συνεταιρισμών, ταμείων πρόνοιας, στέγασης, αλληλοβοήθειας ή η ένταξη σε συνεταιρισμούς, ταμεία πρόνοιας, στέγασης και αλληλοβοηθείας συγγενών ή μη επιχειρήσεων.

δ) Η διοργάνωση διαλέξεων, φροντιστηριακών μαθημάτων, σεμιναρίων, συγκεντρώσεων, πολιτιστικών – ψυχαγωγικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

ε) Η δημιουργία εντευκτηρίου, εστιατόριου, βιβλιοθήκης, κ.λπ.

στ) Η έκδοση και κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, περιοδικών, εφημερίδων και άλλων εντύπων.

ζ) Η συνεργασία με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας.

η) Η ίδρυση επιτροπών για την πραγματοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου.

θ) Η ίδρυση απεργιακού ταμείου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 5: Μέλη του Συλλόγου

1.Μέλη του Συλλόγου μπορούν να είναι όλοι όσοι με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας εργαζόντουσαν στην πρώην ΕΑΕΔΟ κατά τη στιγμή της συγχωνεύσεώς της με την ΕΤΕ, καθώς επίσης οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην ΕΤΕ με σχέση εξαρτημένης εργασίας που δεν είναι μέλος άλλου σωματείου του χώρου της ΕΤΕ.

Για να γίνει κανείς μέλος του Συλλόγου χρειάζεται:

α. Αίτηση που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

β. Δήλωση αποδοχής, χωρίς καμία επιφύλαξη, των διατάξεων αυτού του Καταστατικού.

γ. Εξουσιοδότηση προς την ΕΤΕ για την παρακράτηση της μηνιαίας συνδρομής από τη μισθοδοσία και την εκχώρησή της στο Σύλλογο.

Για τις αιτήσεις εγγραφής στο μητρώο των μελών αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.Τα μέλη του Συλλόγου δεν μπορούν να είναι μέλη άλλου επαγγελματικού Σωματείου (ή συνδέσμου) του χώρου της ΕΤΕ.

Μέλος του Συλλόγου που είναι και μέλος άλλου Σωματείου του προσωπικού της ΕΤΕ, διαγράφεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που υποβάλλεται για έγκριση στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 6: 1.Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα:

α) Να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν σε αυτές ελεύθερα τις απόψεις τους.

β) Να αξιώνουν την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και να ελέγχουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα Συλλογικά όργανα.

2.Τα μέλη έχουν υποχρέωση:

α) Να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Συλλόγου για την πραγματοποίηση των σκοπών του.

β) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις διατάξεις αυτού του Καταστατικού.

γ) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο οι οποίες είναι: ένα ευρώ (1) εφ άπαξ σαν δικαίωμα εγγραφής και μηνιαία συνδρομή, ποσοστού 1% στις συνολικές τακτικές τους αποδοχές. Το 50% της μηνιαίας συνδρομής κατατίθεται στο λογαριασμό του απεργιακού Ταμείου. Τα παραπάνω ποσά και ποσοστά αλλάζουν με απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της πρώτης Γ.Σ.

Άρθρο 7:

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σύλλογο, με αίτηση για διαγραφή του από το Μητρώο των Μελών, έχει όμως υποχρέωση να καταβάλλει τις συνδρομές του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο έγινε η αίτηση διαγραφής.

Άρθρο 8:

Κάθε μέλος μπορεί να διαγραφεί από το μητρώο των μελών του Συλλόγου με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλες οι αποφάσεις για διαγραφή πρέπει οπωσδήποτε να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση.

Αν η Γενική Συνέλευση δεν λάβει γνώση ή δεν εγκρίνει τη διαγραφή, τότε αυτή είναι άκυρη.

Το μέλος μπορεί να διαγραφεί όταν:

α) Καθυστερεί τη μηνιαία συνδρομή του περισσότερο από τρεις (3) μήνες (εξαιρούνται οι απουσιάζοντες λόγω αδείας άνευ αποδοχών ή οι απουσιάζοντες λόγω κυήσεως).

β) Αν καταδικαστεί, αμετάκλητα, για αξιόποινη ποινική πράξη.

γ) Αν παραβιάζει αυτό το καταστατικό.

δ) Αν η εργασιακή του σχέση με την ΕΤΕ λύθηκε οριστικά κατά οποιοδήποτε τρόπο. Στην περίπτωση που το μέλος επεδίωξε την δικαστική ακύρωση της απόλυσής του διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου, μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 9: Πειθαρχικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει, κατά την πρώτη του συνεδρίαση, τρία μέλη του Συλλόγου σαν επιτροπή πειθαρχικών παραπτωμάτων (πειθαρχικό συμβούλιο).

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιβολή ποινών σε μέλη του Συλλόγου, τα οποία επιδεικνύουν συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους και αντίθετη με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Οι κατηγορίες αυτές σε βάρος του μέλους του Συλλόγου, πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και να αιτιολογούνται με πληρότητα επιχειρημάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πριν πάρει απόφαση για την επιβολή της ποινής, καλεί το μέλος σε γραπτή απολογία εντός δέκα (10) ημερών.

Οι ποινές που επιβάλλει το Δ.Σ. είναι η προφορική ή έγγραφη επίπληξη προς το μέλος του Συλλόγου και διαγραφή. Η ποινή της διαγραφής ισχύει μόνο αφού επικυρωθεί από την πρώτη, τακτική ή έκτακτη, Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέλος που δέχεται προφορική ή έγγραφη επίπληξη από το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει δικαίωμα να ζητά την ακύρωσή της από την πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Πόροι του Συλλόγου – Απεργιακό Ταμείο – Λογαριασμός Αλληλεγγύης Μελών.

Αρθρο 10. Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) Το εφάπαξ ποσό δικαιώματος εγγραφής των μελών.

β) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών, που καθορίζονται όπως ορίζει το άρθρο 6 παράγραφος γ.

γ) Οι δωρεές, οι κληροδοσίες και κληρονομιές καθώς και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση ή έκτακτη πρόσοδος που αποκτάται χωρίς όρους.

Οι δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πάντοτε με το ευεργέτημα της απογραφής.

δ) Η οικονομική ενίσχυση από οποιονδήποτε οργανισμό.

Άρθρο 11: Λογαριασμός αλληλεγγύης μελών (Απεργιακό Ταμείο)

1.Ανοίγεται από το Σύλλογο ειδικός λογαριασμός καταθέσεων με τίτλο «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΕΕΤΕ-ΠΠΕ» που έχει σκοπό να συνδράμει τα μέλη του Συλλόγου που αντιμετωπίζουν σοβαρά έκτακτα προβλήματα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας του και μέσα στα πλαίσια της συναδελφικής αλληλεγγύης και των καταστατικών αρχών.

2.Όσα αφορούν τον ειδικό λογαριασμό, αναγράφονται λεπτομερώς σε κανονισμό που συντάσσεται ειδικά γι’ αυτό το λόγο και εγκρίνεται ή τροποποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ανοίγεται από το Σύλλογο ειδικός λογαριασμός «απεργιακού Ταμείου».

Σκοπός του Απεργιακού Ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου, σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας του εργοδότη ή σε άλλες έκτακτες περιπτώσεις, που έχουν σχέση με τη συνδικαλιστική δραστηριότητα μέλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 12: Όργανα του Συλλόγου είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση των μελών του.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ) Η εξελεγκτική επιτροπή.

Άρθρο 13: Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού για θέματα που είναι στην αρμοδιότητά της ή δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων.

Αποφασίζει για την κήρυξη απεργίας, ανταπεργίας, στάσεως εργασίας και κάθε μορφής αγώνα των εργαζομένων, καταγγελίας και σύναψης συλλογικής σύμβασης εργασίας, παύσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλάσσει τα μέλη του από κάθε ευθύνη. Απόφαση για κήρυξη απεργίας και για τη διάρκεια αυτής, μπορεί να πάρει και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συμμετοχή του Συλλόγου σε Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα οπότε και εκλέγει τους εκπροσώπους του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την ένταξη των μελών του Συλλόγου σε κάθε φύσεως Ασφαλιστικά Ταμεία ή ταμεία αλληλοβοήθειας συγγενών ή μη επιχειρήσεων, αποφασίζει την ίδρυση και τους όρους λειτουργίας αλληλοβοηθητικού ταμείου των μελών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα μέλη του Συλλόγου συνέρχονται σε τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. Για τη συμμετοχή του σε αυτές, το μέλος του Συλλόγου πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του, που προβλέπονται από αυτό το Καταστατικό.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, ύστερα από μυστική ψηφοφορία ή ονομαστική κλήση ή με ανάταση του χεριού, όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν ειδικότερα ή όπως το σώμα αποφασίσει μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποτέ δεν παίρνονται αποφάσεις «δια βοής».

Οι Γενικές Συνελεύσεις μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μαγνητοφωνούνται και μετά να γράφονται στο βιβλίο Πρακτικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προσκαλεί, σαν παρατηρητές στις Γενικές Συνελεύσεις, αντιπρόσωπους ανώτερων Συνδικαλιστικών Ενώσεων, στις οποίες ανήκει ο Σύλλογος ή συναφών Συλλόγων και σωματείων ή προσώπων των οποίων την παρουσία κρίνει σκόπιμη.

Άρθρο 14: Τακτική Γενική Συνέλευση

1.Κάθε χρόνο και μέσα στο πρώτο τρίμηνο συγκαλείται η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου για να συζητηθούν και να ελεγχθούν από τα μέλη:

α) Τα πεπραγμένα, ο οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρόνο που έληξε και ο προϋπολογισμός του επόμενου χρόνου.

β) Η έκθεση των ελεγκτών της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Άλλα θέματα που έχουν υποβληθεί στην κρίση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με έγγραφη πρόταση που πρέπει να υπογράφεται από το 1/10 τουλάχιστον των μελών και να καταθέτεται στα Γραφεία του Συλλόγου πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

2.Γενικά, τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τις συζητήσεις και τον έλεγχο, που διεξάγονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση των μελών, το λιγότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης.

3.Κάθε τρία (3) χρόνια γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και Αντιπροέδρου των Γενικών Συνελεύσεων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και των αντιπροσώπων στις ενώσεις και στα εργατικά κέντρα.

4.Στην τακτική Γενική Συνέλευση του χρόνου που γίνονται οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των παραπάνω οργάνων εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και η οποία διενεργεί τις αρχαιρεσίες. Το πρώτο σε ψήφους μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής είναι και ο Πρόεδρός της.

Άρθρο 15: Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο το κρίνει αναγκαίο ή όταν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/10 των μελών του Συλλόγου που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία να ορίζει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την επίδοση της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκτακτη Γενική Συνέλευση, που ζητήθηκε με τον πιο πάνω τρόπο, μπορεί να συγκληθεί από τα μέλη του Συλλόγου που υπογράφουν την αίτηση και αφού περάσουν δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που δόθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η αίτηση των μελών για σύγκλησή της.

Για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και την απαρτία τους, ισχύουν όσα ορίζονται και για τις τακτικές.

Σε αυτές τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις δε συζητιέται κανένα άλλο θέμα εκτός από εκείνα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει Διοίκηση στο Σύλλογο, συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση από την προσωρινή Διοίκηση που ορίζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών σύμφωνα με το άρθρο 69 του Α.Κ., για να γίνουν εκλογές με σκοπό την ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σύλλογο σύμφωνα με αυτό το Καταστατικό. Η σύγκληση της έκτακτης αυτής Γ.Σ. γίνεται το πολύ σε τρεις (3) μήνες.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται όταν υπάρχει αιτία επίσπευσης των αρχαιρεσιών, οπότε στη συνέλευση αυτή γίνεται λογοδοσία των πράξεων για το χρόνο Διοίκησης του απερχόμενου Συμβουλίου και εκλογή εφορευτικής επιτροπής για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση καταθέτεται, δημοσιευμένος πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη σύγκλησή της οικονομικός απολογισμός για το ίδιο με την υπόλοιπη λογοδοσία χρονικό διάστημα.

Άρθρο 16: Διαδικασία Γενικής Συνέλευσης

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, ψηφίζουν όμως μόνον όταν βρίσκονται αυτοπροσώπως, στον τόπο που γίνεται η ψηφοφορία.

Τις τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο με προσκλήσεις που κυκλοφορούν και τοιχοκολλούνται στα γραφεία του Συλλόγου και στους τόπους εργασίας των μελών, οκτώ (8) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση αυτή αναγράφονται και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται σ’ αυτή το ½ τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών της.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες και πάντως όχι λιγότερες από τρεις (3) από την ημέρα που είχε ορισθεί για την προηγούμενη. Η νέα αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το ¼ των μελών της που είναι ταμειακώς εντάξει.

Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται και τρίτη Γενική Συνέλευση σε οκτώ (8) το πολύ ημέρες και που θα χρειάζεται για τη συμπλήρωση απαρτίας το 1/5 των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει.

Αν δεν υπάρχει απαρτία και στην τρίτη Γενική Συνέλευση, καλείται νέα μέσα σε ένα (1) μήνα κατ’ ανώτατο όριο και πάντως όχι πριν περάσουν πέντε (5) ημέρες από τη σύγκληση της τρίτης. Η συνέλευση αυτή θα βρίσκεται σε απαρτία με όσους παρόντες.

Τις Συνελεύσεις διευθύνει τριμελές Προεδρείο (Πρόεδρος – Αντιπρόεδρος – Γραμματέας), του οποίου ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκλέγονται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρία (3) χρόνια. Και ο Γραμματέας εκλέγεται από κάθε Γ.Σ. μετά από υπόδειξη του Προέδρου αν ο συνδυασμός από τον οποίο προέρχεται έχει απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές και μετά από κοινή υπόδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου αν ο συνδυασμός του Προέδρου είχε σχετική πλειοψηφία.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 17: Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Σύλλογος διοικείται από επτά (7) Σύμβουλους που είναι μέλη του Συλλόγου και εκλέγονται για τρία (3) χρόνια, με αρχή την ημέρα της εκλογής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο και ένα (1) Σύμβουλο.

Άρθρο 18: Συγκρότηση – Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, με τη φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό των εκλογών και σε περίπτωση αδυναμίας, απουσίας ή άρνησής του, με τη φροντίδα του επόμενου σύμβουλου του ίδιου συνδυασμού κ.ο.κ. και σε περίπτωση που οι σύμβουλοι του πρώτου σε ψήφους συνδυασμού αδυνατούν, απουσιάζουν ή αρνούνται, με τη φροντίδα του σύμβουλου που πλειοψήφησε από το δεύτερο σε ψήφους συνδυασμό των εκλογών κ.ο.κ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρίαση, στα γραφεία του Συλλόγου, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Έφορο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, υποχρεώνονται να συγκαλούν, το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το μήνα και έκτακτα κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή έπειτα από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο (στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. πρέπει να συγκαλείται σε πέντε ημέρες), για να συζητήσει το θέμα ή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει καταρτίσει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του ή εκείνοι που ζήτησαν τη σύγκλησή του. Τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει έγγραφα να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη, για συζήτηση, οποιοδήποτε θέμα. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται γραπτά στους Σύμβουλους τρεις (3) ημέρες το λιγότερο πριν από τη ημέρα της συνεδρίασης.

Για να είναι έγκυρη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει να είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του, στα οποία να είναι και ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης του, ενώ οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Για κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παρευρισκόμενους Σύμβουλους, το αργότερο στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάσει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις ή παραιτηθεί ή εκπέσει για οποιοδήποτε λόγο από την ιδιότητα του, θα αντικατασταθεί με φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον πρώτο κατά σειρά επιτυχίας υποψήφιο του ψηφοδελτίου που ανήκε. Εάν προκύψει και άλλη περίπτωση αντικατάστασης, από τον δεύτερο κ.ο.κ. Επί ισοψηφίας, τον αναπληρωτή υποδεικνύει ο επικεφαλής του συνδυασμού (ψηφοδελτίου) ή γίνεται κλήρωση. Σε περίπτωση εξάντλησης της σειράς ενός συνδυασμού την κενή παίρνει το κατ’ απόλυτη σειρά ψήφων επιλαχόν μέλος, ανεξάρτητα από το συνδυασμό που ανήκε.

Παραίτηση έκπτωση κ.λπ. τόσων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των αναπληρωματικών τους, ώστε να μη μπορεί να συγκροτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. για προκήρυξη νέων αρχαιρεσιών.

Άρθρο 19: Καθήκοντα – Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο με βάση τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μελών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει εμπρόθεσμα στη Γενική Συνέλευση. Έχει την ευθύνη της Διοίκησης του Συλλόγου, της εκτέλεσης των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, της παρακολούθησης και του χειρισμού των γενικών και ειδικών ζητημάτων των μελών, της ενημέρωσης και κινητοποίησης των μελών του όπου και όποτε κρίνει απαραίτητο, της διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου, της εποπτείας όλων των Συλλογικών οργάνων, της Λειτουργίας των γραφείων και της Λέσχης του Συλλόγου καθώς και των υπόλοιπων καθηκόντων που θα του έχει αναθέσει η Γενική Συνέλευση.

Μπορεί κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να κηρύσσει απεργία, ανταπεργία, στάση εργασίας, καταγγελία και σύναψη συλλογικής σύμβασης, να αγοράζει μετοχές ή άλλα ασφαλή και αξιόλογα αντίγραφα που καταθέτει για φύλαξη στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Τα αξιόγραφα αυτά μπορούν να αναλαμβάνονται, να εκποιούνται ή να διαθέτονται κατά τρόπο που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποδεικνύει ή διορίζει τα μέλη του, που εκπροσωπούν το Σύλλογο ή το Διοικητικό Συμβούλιο στα υπηρεσιακά συμβούλια της Ε.Τ.Ε., στις Διοικήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, επαγγελματικές ενώσεις, συνεταιρισμούς, κ.λπ. τα οποία είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν ανελλιπώς το Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας απόλυτα τις οδηγίες, κατευθύνσεις και αποφάσεις του.

Άρθρο 20:Καθήκοντα μελών Διοικητικού Συμβουλίου

α) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες του τις σχέσεις, στις Αρχές και τα Δικαστήρια, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις του, παρακολουθεί τις εργασίες του Συλλόγου. Υπογράφει με τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα πρακτικά των Συνελεύσεων, με τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εξερχόμενο έγγραφο και την αλληλογραφία του Συλλόγου και επιμελούνται την κατάρτιση των εισηγήσεων στο Δ.Σ. Με τον Ταμία υπογράφει ένταλμα πληρωμής ή αποδείξεις.

Γενικότερα παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, καθώς και των άλλων συλλογικών οργάνων του Συλλόγου, την τήρηση των Καταστατικών διατάξεων και των αποφάσεων του Δ.Σ. και των άλλων συλλογικών οργάνων του Συλλόγου και αναφέρει σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την κατάρτιση των εισηγήσεων, διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάει το αρχείο, τα βιβλία μητρώου των μελών, το βιβλίο αλληλογραφίας και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Επιμελείται της αλληλογραφίας και υπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

γ) Ο Πρόεδρος στα καθήκοντα του βοηθείται από τον Αντιπρόεδρο, σε περίπτωση δε απουσίας, ή προσωρινής αδυναμίας του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

δ) Ο Γενικός Γραμματέας σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινής αδυναμίας αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, που τον βοηθά, γενικότερα στα καθήκοντά του.

ε) Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις των πόρων του Συλλόγου καθώς και τις πληρωμές, με εντάλματα ή επιταγές, που υπογράφονται από τον ίδιο και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του, διαχειρίζεται γενικότερα τα οικονομικά του Συλλόγου στα όρια του Προϋπολογισμού και όπως προβλέπεται από αυτό το Καταστατικό: Υπέρβαση των ορίων του προϋπολογισμού επιτρέπεται μόνον αν το επιβάλλουν ειδικές περιστάσεις, οπότε εγκρίνεται τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο και η ευθύνη της υπέρβασης αναλαμβάνεται από αυτό. Κάθε δαπάνη εγκρίνεται προηγούμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε δαπάνη που αφορά προμήθειες αγαθών και υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1000) ευρώ εγκρίνεται μετά από διενέργεια άτυπου μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο Ταμίας συντάσσει κάθε τρίμηνο ή έκτακτα όταν τον καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, λεπτομερή απολογισμό της διαχειρίσεως και ενημερώνει τη Διοίκηση για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου, ευθύνεται για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς το Σύλλογο, καθώς και για την έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συλλόγου, ευθύνεται για την ενημέρωση των βιβλίων διαχείρισης του Συλλόγου, στα οποία καταχωρεί με αύξοντα αριθμό, ημερομηνία, ποσό, αιτία και δικαιολογητικά για τα έξοδα και έσοδα του Συλλόγου.

Ευθύνεται για τη φύλαξη των πιο πάνω βιβλίων και των παραστατικών καθώς και για κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και κάθε ανωμαλία στη διαχείριση του.

Ο Ταμίας είναι υποχρεωμένος να καταθέτει κάθε ταμειακό υπόλοιπο του Συλλόγου, που υπερβαίνει τα χίλια (1000) ευρώ στο λογαριασμό του Συλλόγου, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Το ποσόν αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του διορίζει ένα μέλος του ως αντικαταστάτη του Ταμία, όταν ο τελευταίος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντά του.

στ) Ο έφορος έχει την εποπτεία των Γραφείων του Συλλόγου καθώς και του εντευκτηρίου και της βιβλιοθήκης. Φροντίζει για τον εξοπλισμό τους, τη συντήρηση τους, τις εκδηλώσεις που γίνονται σε αυτά. Τέλος έχει την ευθύνη για την τάξη, την ευπρέπεια και την τήρηση των Καταστατικών διατάξεων και Κανονισμών στους χώρους αυτούς. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ένα μέλος αυτού ορίζεται αντικαταστάτης του Έφορου.

ζ) Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του, αναλαμβάνουν, με απόφαση του Δ.Σ. συγκεκριμένα καθήκοντα, φροντίζουν για την πραγματοποίηση τους, εισηγούνται και κάνουν απολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο για αυτά.

Άρθρο 21: ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεγκτική επιτροπή, που είναι τριμελής, ελέγχει όλα τα λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία του Συλλόγου, το βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και κάθε οικονομική διαχείριση αυτού. Για το σκοπό αυτό αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια εισπράξεων και τα βιβλία εσόδων και εξόδων του Συλλόγου. Ελέγχει τον απολογισμό και ισολογισμό της οικονομικής χρήσης που έληξε, έχοντας στη διάθεσή τους όλα τα βιβλία και ιδιαίτερα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, μητρώα, αλληλογραφία, βιβλία διαχειρίσεως, δικαιολογητικά δαπανών και εντάλματα πληρωμών. Τέλος συντάσσει σχετική έκθεση, που υποβάλλεται για έγκριση μαζί με τον ισολογισμό και απολογισμό, στη Γενική Συνέλευση.

Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής που απουσιάζει η αδυνατεί να εκπληρώνει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού (ψηφοδέλτιο), στο οποίο ανήκε και σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος ο αναπληρωτής παίρνεται από το αναπληρωματικό μέλος του άλλου συνδυασμού (ψηφοδελτίου). Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, παίρνεται από τους υποψήφιους ελεγκτές όλων των συνδυασμών, κατά τη σειρά των ψήφων που συγκέντρωσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 22: Αρχαιρεσίες

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη συλλογικών οργάνων και εκλογή αντιπροσώπων, γίνονται κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια.

Στη διάθεση της εφορευτικής επιτροπής που θα κάνει τις αρχαιρεσίες βρίσκονται τα Γραφεία του Συλλόγου, το υπαλληλικό προσωπικό και όλος γενικά ο μηχανισμός των υπηρεσιών του Συλλόγου.

Οι αρχαιρεσίες που αφορούν την εκλογή όλων των οργάνων του Συλλόγου προκηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή 25 ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες, οι οποίες όμως δεν πρέπει να απέχουν πάνω από ένα (1) μήνα από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Την επόμενη της εκλογής της η Εφορευτική Επιτροπή βγάζει ανακοίνωση με γενικές οδηγίες για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Στην Εφορευτική Επιτροπή καταθέτονται τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή μετά δύο (2) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για κατάθεση.

Διορθώσεις συνδυασμών και ψηφοδελτίων επιτρέπονται μία (1) ημέρα πριν από την ανακήρυξη των υποψήφιων συνδυασμών από την εφορευτική επιτροπή, ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.

Η θητεία των οργάνων που εκλέγονται σύμφωνα με τα πιο πάνω είναι τριετής.

Άρθρο 23: Ψηφοφορία

Η ψηφοφορία για τις αρχαιρεσίες καθώς και κάθε άλλη ψηφοφορία, για την οποία απαιτείται ψήφος των μελών του Συλλόγου σε Αθήνα και επαρχία, γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, με ψηφοδέλτια κλειστά μέσα σε φακέλους, που πρέπει να ασφαλίζονται. Τα ψηφοδέλτια αυτά, όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων για Προεδρείο Γενικών Συνελεύσεων, για Διοικητικό Συμβούλιο, για ΟΤΟΕ – εργατικά κέντρα και για εξελεγκτική επιτροπή και περιλαμβάνουν τον απαραίτητο αριθμό των υποψηφίων, που προβλέπεται από το Καταστατικό, ενώ όταν πρόκειται για ψήφο εμπιστοσύνης ή αφορά ερώτημα, που μπαίνει στην κρίση του ψηφοφόρου, περιέχουν τη λέξη ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Τα ψηφοδέλτια με ΝΑΙ ή ΟΧΙ επιτρέπεται να έχουν, από την έκδοσή τους και έντυπες απλές διευκρινιστικές φράσεις, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο από τα αρμόδια όργανα.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου. Τα ονόματα των υποψηφίων που προβάλλονται, εφ’ όσον πρόκειται για αρχαιρεσίες, ή τα ερωτήματα, μπαίνουν υπόψη των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) συμβούλους. Μεμονωμένες υποψηφιότητες αποκλείονται. Δικαίωμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες έχουν οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους μισούς συν ένα επιπλέον υποψηφίους από τον αριθμό που προβλέπεται για τακτικούς συμβούλους, τουλάχιστον ένα (1) υποψήφιο Πρόεδρο Γενικών Συνελεύσεων και τον αναπληρωτή του και τουλάχιστον δύο (2) υποψηφίους για εξελεγκτική επιτροπή. Ο αριθμός, για εργατικά κέντρα ή ομοσπονδίες, των αντιπροσώπων καθορίζεται από τα Καταστατικά των αντίστοιχων οργανώσεων, και το Νόμο, και υποψήφιοι μπορούν να είναι και οι υποψήφιοι για όλα τα Όργανα του Συλλόγου. Σε περίπτωση υποψηφιότητας που δεν έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις από το Καταστατικό και το Νόμο, πρέπει να ειδοποιείται έγκαιρα ο υποψήφιος και ο επικεφαλής του συνδυασμού που ανήκει, ώστε να υπάρχει αντικατάσταση του υποψήφιου και λύση του κωλύματος.

Τα ονόματα των υποψηφίων γράφονται στο ψηφοδέλτιο κατ’ αλφαβητική σειρά, εκτός των υποψήφιων για το Προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων που η σειρά κανονίζεται από το συνδυασμό και στην οποία σειρά ο πρώτος είναι υποψήφιος Πρόεδρος και οι επόμενοι οι αναπληρωτές του. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μπορεί να βάλει πρώτο το όνομα του.

Η ψηφοφορία γίνεται από την εφορευτική επιτροπή, με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με δύο (2) βεβαιωμένα από το ίδιο, για την ακρίβεια, αντίγραφα μητρώου των μελών, που να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας κάθε μέλους και τις συνδρομές που πλήρωσε. Κάθε ένα από τα αντίγραφα Μητρώου, βεβαιώνεται με αντιπαραβολή προς το Μητρώο, από το Δικαστικό που εποπτεύει στην Εφορευτική Επιτροπή, ο οποίος και τα επικυρώνει με πράξη του, που καταχωρείται και στο Μητρώο.

Τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι έντυπα ή δακτυλογραφημένα, τυπώνονται με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, και είναι διαθέσιμα σε όλους τους συνδυασμούς, τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν τις αρχαιρεσίες.

Οι υποψήφιοι για Πρόεδρος των Γενικών Συνελεύσεων και αναπληρωτές του για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για ελεγκτές και αντιπροσώπους για τις ενώσεις και τα εργατικά κέντρα, κάθε συνδυασμού, γράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει ταχυδρομικώς προς τα μέλη, που βρίσκονται εκτός Νομού Αττικής, τα ψηφοδέλτια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες ενωρίτερα από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών.

Τα ψηφοδέλτια με τους σταυρούς προτίμησης επιστρέφονται προς τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής εσώκλειστα, μέσα σε μεγαλύτερο φάκελο.

Οι παραπάνω αλληλογραφίες γίνονται με συστημένες επιστολές και οι φάκελοι με τους σταυρούς προτίμησης έρχονται POST – RESTANT στο ταχυδρομείο που βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου.

Η ψηφοφορία γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και τις σχετικές συνήθειες. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την τάξη της διεξαγωγής της ψηφοφορίας και την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Απαγορεύεται, σ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, η παραμονή στην αίθουσα που γίνεται αυτή, άλλου προσώπου εκτός από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, ενός αντιπροσώπου κάθε συνδυασμού και το πολύ δύο (2) ψηφοφόρων.

Πριν αρχίσει η ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής και τα μέλη της πηγαίνουν στο ταχυδρομείο και παραλαμβάνουν τους συστημένους φακέλους των ψηφοδελτίων που έχουν σταλεί στο όνομα του Προέδρου της. Η Εφορευτική Επιτροπή, μαζί με τον δικαστικό αντιπρόσωπο, ανοίγει τους φακέλους που συγκεντρώθηκαν και ελέγχει αυτούς που έχουν μέσα λευκό φάκελο με ψηφοδέλτια, τους οποίους ρίχνει μέσα στην κάλπη. Στη συνέχεια σφραγίζεται η κάλπη και συνεχίζεται η ψηφοφορία με τα παρόντα μέλη. Στο τέλος της ψηφοφορίας ανοίγει η κάλπη και αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων, κατά τη διάρκεια της οποίας εκτός της εφορευτικής επιτροπής και του Δικαστικού αντιπροσώπου, μπορούν να παρευρίσκονται και δύο (2) αντιπρόσωποι από κάθε συνδυασμό.

Τα ψηφοδέλτια, τα πρακτικά αρχαιρεσιών και γενικά όλο το εκλογικό υλικό παραδίδονται στη Διοίκηση του Συλλόγου και φυλάσσονται μέχρι την εκπνοή, από το Νόμο, προθεσμίας για τυχόν υποβολή ενστάσεων και σε περίπτωση τέτοια μέχρι την έκδοση απόφασης των αρμόδιων Δικαστηρίων.

Άρθρο 24: Εκλογικό Σύστημα

Εκλογικό σύστημα, με βάση το οποίο εκλέγονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι, ορίζεται η απλή αναλογική, όπως αναλύεται παρακάτω.

Ο αριθμός των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που πήρε ο καθένας.

Α΄ Κατανομή:

Κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες και αριθμό αντιπροσώπων όσες φορές χωρά το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του. Το εκλογικό μέτρο είναι ίσο με το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εκλεγομένων για κάθε είδος αξιώματος (Διοικητικό Συμβούλιο ή ενώσεις – εργατικά κέντρα).

Από το Συνδυασμό με λιγότερο υποψηφίους από το σύνολο των εκλεγόμενων για κάθε είδος αξιώματος, δεν μπορούν να εκλεγούν περισσότεροι από τον αριθμό των υποψηφίων του ψηφοδελτίου του.

Β΄ Κατανομή:

Εάν μετά την εφαρμογή της πιο πάνω παραγράφου (Α΄ κατανομή) έχουν μείνει αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που πήραν το λιγότερο μια έδρα ή ανάδειξαν ένα (1) αντιπρόσωπο αλλά έχουν αριθμό ψηφοδελτίων το ½ τουλάχιστον του εκλογικού μέτρου, κατά σειρά μεγέθους υπολοίπου ή αριθμού ψηφοδελτίων και σε περίπτωση ίσων υπολοίπων κατά σειρά συνολικού αριθμού ψηφοδελτίων.

Γ΄ Κατανομή:

Εάν και μετά την εφαρμογή της πιο πάνω παραγράφου (Β΄ Κατανομή) παραμένουν αδιάθετες έδρες ή αριθμός αντιπροσώπων, αυτά κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών που πήραν μέρος στην ψηφοφορία και κατά σειρά μεγέθους υπόλοιπου ή αριθμού ψήφων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μετά από όλα τα πιο πάνω την αδιάθετη ή τις αδιάθετες έδρες καταλαμβάνει ο συνδυασμός ή οι συνδυασμοί που έχουν τις λιγότερες έδρες ή καμία έδρα.

Από κάθε ψηφοδέλτιο εκλέγονται αυτοί που πήραν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης, είναι το πολύ ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε συλλογικού οργάνου ή αντιπροσωπείας. Μεταξύ ισοψηφούντων του ίδιου συνδυασμού (ψηφοδελτίου), αποφασίζει ο συνδυασμός ή ο επικεφαλής για την έδρα.

Δεν χρειάζεται σταυρός προτίμησης για τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν τοποθέτηση σταυρού σε υποψήφιο Πρόεδρο Γενικής Συνέλευσης δεν επιφέρει ακυρότητα του ψηφοδελτίου.

Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ο πρώτος, κατά σειρά αναγραφής, υποψήφιος Πρόεδρος του συνδυασμού που βγήκε πρώτος στις αρχαιρεσίες και Αντιπρόεδρος ο πρώτος, κατά σειρά αναγραφής, υποψήφιος Πρόεδρος του συνδυασμού που πήρε τη δεύτερη θέση στις εκλογές. Σε περίπτωση συμμετοχής ενός μόνο συνδυασμού οι δύο (2) πρώτοι, κατά σειρά αναγραφής, υποψήφιοι για τη θέση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, εκλέγονται Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα. Αν ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αποχωρήσει ή εκπέσει του αξιώματός του, τότε τον αντικαθιστά ο αμέσως επόμενος του συνδυασμού, στον οποίο ανήκε.

Η εξελεγκτική επιτροπή, της οποίας η θητεία είναι τριετής, αποτελείται από τους πρώτους, σε σταυρούς προτίμησης, υποψήφιους τριών (3) πρώτων συνδυασμών (ψηφοδελτίων), που μπήκαν στη δεύτερη κατανομή.

Εάν τα ψηφοδέλτια των αρχαιρεσιών είναι δύο, τότε οι δύο (2) θέσεις καταλαμβάνονται από το συνδυασμό που πλειοψήφησε και η τρίτη από τον δεύτερο.

Από την Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσεται ένας αριθμός αναπληρωματικών μελών, ίσος με τον αριθμό των τακτικών, για το Διοικητικό Συμβούλιο και τις ενώσεις – εργατικά κέντρα, κατά την ίδια διαδικασία ανακήρυξης των τακτικών μελών. Τα ίδια ισχύουν για την ανακήρυξη αναπληρωτών Προέδρου και Αντιπροέδρου των Γενικών Συνελεύσεων ενώ για την Εξελεγκτική Επιτροπή, οι αναπληρωτές εκλέγονται από τους δύο (2) πρώτους συνδυασμούς που μπήκαν στη Β΄ κατανομή (έναν ο καθένας από αυτούς).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25: Αντιπρόσωποι σε ενώσεις (Ομοσπονδίες – εργατικά κέντρα)

Οι αντιπρόσωποι του Συλλόγου στις Ενώσεις Σωματείων (Ομοσπονδίας – Εργατικά Κέντρα, κ.λπ.), στις οποίες ο Σύλλογος αποφασίζει να προσχωρήσει, εκλέγονται κατά τη διαδικασία των άρθρων 22, 23 και 24 του καταστατικού αυτού.

Εκπροσωπούν το Σύλλογο σε αυτές, προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου στα πλαίσια των ενώσεων (Ομοσπονδιών – Εργατικών Κέντρων) και ιδιαίτερα φροντίζουν για την ανάπτυξη αλληλεγγύης και την προώθηση κοινών επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.

Άρθρο 26: Επιτροπές μελέτης και προώθησης θεμάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του και για υποβοήθηση του έργου του, να ιδρύει Επιτροπές μελέτης και προώθησης ειδικότερων θεμάτων του Συλλόγου. Κάθε επιτροπή προεδρεύεται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγει γραμματέα από τα μέλη της, που τηρεί και τα πρακτικά. Οι επιτροπές αυτές, ασκούν εισηγητικό και βοηθητικό προς το Διοικητικό Συμβούλιο ρόλο διαλύονται δε όταν εκπληρώσουν το έργο τους ή ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., τα πρακτικά τους δε παραμένουν στο αρχείο του Συλλόγου.

Άρθρο 27: Οικονομική ενίσχυση συνδυασμών

Για την υλοποίηση της αρχής της δημοκρατικής λειτουργίας του Συλλόγου, η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη, στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, να παρέχει ισότιμα σε όλους τους συνδυασμούς που μετέχουν στις αρχαιρεσίες, τα απολύτως αναγκαία υλικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει ο Σύλλογος.

Σαν υλικό μέσο νοείται η Λέσχη του Συλλόγου για την οργάνωση συγκεντρώσεων.

Σαν οικονομικό μέσο νοείται η χρηματική ενίσχυση, στο μέτρο του δυνατού, για την αντιμετώπιση των εκλογικών αναγκών (ανακοινώσεις – ταχυδρομικά – έντυπο υλικό, κ.λπ.).

Κάθε συνδυασμός δικαιούται:

Να κάνει ισότιμα χρήση της Λέσχης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, που ορίζεται από την ημέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων, μέχρι την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας.

Οικονομική ενίσχυση, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψήφιων συνδυασμών γεννιούνται αμέσως μετά τη νόμιμη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από την Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 28:

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει από την 1η του Γενάρη κάθε χρόνου και τελειώνει την 31η του Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των οργάνων κάθε λογής που εκλέγονται σύμφωνα με ενώσεις κ.λπ. αρχίζει με την ανακήρυξή τους από την Εφορευτική Επιτροπή και τελειώνει μετά από τρία (3) χρόνια από αυτή την ημέρα.

Μέχρι την εκλογή ή το διορισμό νέων συλλογικών οργάνων τα παλαιά όργανα εξακολουθούν να διαχειρίζονται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου, όχι όμως και πέρα από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίζεται για τις νέες αρχαιρεσίες.

Άρθρο 29:

Ο Σύλλογος μπορεί να προχωρήσει σε συγχώνευση με άλλο σωματείο καθώς και ενώσεις σωματείων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 30: Βιβλία που τηρούνται

Ο Σύλλογος τηρεί τα παρακάτω βιβλία:

1.Μητρώα των μελών του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται: Ο αύξοντας αριθμός κάθε μέλους, το ονοματεπώνυμο του, ο τόπος απασχολήσεως και η διεύθυνση του, ο χρόνος γέννησης, η χρονολογία εγγραφής και διαγραφής και η ιθαγένεια του.

2.Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου καταχωρούνται συνοπτικά οι απόψεις που εκθέτουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι αποφάσεις που παίρνονται.

3.Το Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων όπου καταχωρούνται ο αριθμός των μελών που παρευρίσκονται και συνοπτικά και οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που παίρνονται. Τα παραπάνω βιβλία τηρούνται με τη φροντίδα του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου.

4.Το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών όπου καταχωρούνται τακτικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές καθώς και οι ισολογισμοί κάθε χρήσης.

5.Βιβλίο των περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου.

Τη φροντίδα των βιβλίων με αριθμούς 4 και 5 έχει ο Ταμίας.

Άρθρο 31:

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική. Στα μέλη του Συλλόγου που απομακρύνονται για υποθέσεις του Συλλόγου, από την έδρα τους, μπορεί να χορηγούνται τα έξοδα κινήσεως, που το ύψος τους καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και εγγράφεται στον προϋπολογισμό.

Άρθρο 32:

Η σφραγίδα του Συλλόγου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 33:

Ο Σύλλογος διαλύεται αν παραμείνουν λιγότερα από είκοσι (20) μέλη καθώς και όταν παρθεί σχετική απόφαση από τη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό και αποτελείται, τουλάχιστο από το ½ των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν σε αυτή τη Συνέλευση είκοσι (20) μέλη διαφωνούν, ο Σύλλογος δε διαλύεται.

Σε περίπτωση που διαλυθεί ο Σύλλογος το ενεργητικό υπόλοιπο της περιουσίας που μένει, δωρίζεται στο Σύλλογο των συνταξιούχων της Εθνοκάρτας, εκτός εάν άλλως αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου και το αρχείο παραχωρείται στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.

Άρθρο 34:

Ο Σύλλογος γιορτάζει την Πρωτομαγιά σαν ημέρα αγώνων των εργαζομένων.

Άρθρο 35:

Αυτό το Καταστατικό αποτελείται από 35 άρθρα. Το αρχικό Καταστατικό συζητήθηκε και ψηφίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των ιδρυτικών μελών του Συλλόγου, στην αίθουσα Ακαδημίας 57, την 11.12.1974. Τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της 11.02.77, και ακολούθως από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της 11.01.1982 και της 15.12.2007. Τέλος, τροποποιήθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της 12 Μαρτίου 2014.

Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Δ. Μπαζίγος Ε. Δημόπουλος