ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

*****************************************************************

 

Ημερ.15/01/2020

 

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Οι παρακάτω υπογεγραμμένοι Κατσιαμάκη Σεβαστή, Λαμπαδάρης Αθανάσιος και Διαμαντίδου Μαρία, μέλη  της  Εξελεγκτικής  Επιτροπής του  Συλλόγου Εργαζομένων  ΕΤΕ  –  πρώην Προσωπικού Εθνοκάρτας, ελέγξαμε σήμερα 15/01/2020  το βιβλίο  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του  Συλλόγου,  καθώς  και  τα  αντίστοιχα  παραστατικά  αυτών  για  το χρονικό  διάστημα από  11/10/2018 έως και 15/01/2020.

 

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν όλα κανονικά από άποψη νομιμότητας και σκοπιμότητας.

 

Αναλυτικά έχουν ως εξής:

Έσοδα  66.020,35 €
Ένταξη ποσού από προηγούμενη χρήση στο σύνολο εσόδων 156.625,42 €
Σύνολο ως Έσοδα 222.645,77 €
Έξοδα                       -84.331,44 €
Μεταφορά ποσού στο απεργιακό ταμείο -9.520,00 €
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ  Α’ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 128.794,33 €
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

04/10/2018

 

          

 

                ΠΟΣΑ €

Καταθετικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου   Α’ 128.466,00 €
Μετρητά στα χέρια του ταμεία 328,33 €
Καταθετικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Β’ (Απεργιακού Ταμείου) 52.807,71 €
Καταθετικός Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Γ’ (Πολιτιστικών) 934,75
Οφειλές συναδέλφων σύμφωνα με τον κανονισμό αλληλεγγύης τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης 813,58 €
22 Τεμάχια μετοχών Ε.Τ.Ε.       (Τιμή μετοχής με κλείσιμο 31/12/2019, 3,0200€) 66,44 €
ΣΥΝΟΛΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  15/01/2020  

183.416,81 €

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

****************************************************************

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το σύνολο των εσόδων  για το χρονικό διάστημα από 11/10/2018 έως και 15/01/2020  αναλύεται ως εξής:

 

Εισφορές μελών συλλόγου 48.391,70 €
Ενίσχυση από   ΕΤΕ 6.175,00 €
Τόκοι ταμιευτηρίου    53,07 €
Τακτοποίηση οφειλών συναδέλφων 2.589,35 €
Επιστροφή επιδότησης  140,00 €
Μεταφορά ποσού από τον λογαριασμό του απεργιακού ταμείου 8.671,23 €
Σύνολο 66.020,35 €
 

Προηγούμενο υπόλοιπο χρήσης

156.625,42 €
Σύνολο εσόδων 222.645,77 €

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

*****************************************************************

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Το σύνολο των εξόδων για το χρονικό διάστημα από 11/10/2018 έως και 15/01/2020 αναλύεται ως εξής:

 

1 Έξοδα Γενικής Συνέλευσης- Εκλογών 4.175,11€
2 Πολιτιστικές Δραστηριότητες (Εκδρομές, Κοπή πίτας, Παιδική γιορτή, Αθλητικές δραστηριότητες, γυμναστήρια-θέατρα, δώρα Χριστουγέννων) 42.986,18€
3 Οικονομική ενίσχυση μαθητών Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου,

Βραβεία αριστούχων και εισαχθέντων σε ΑΕΙ – ΤΕΙ

 8.600,00€
4 Λειτουργικά έξοδα (τηλέφωνα, οδοιπορικά, περιοδείες,   τυπογραφικά, φόροι τόκων, μεγαρόσημα, έξοδα κυλικείου, ιστοσελίδα, κάρτα-μέλους) 3.517,57€
5 Μισθοδοσία, Ι.Κ.Α., Οδοιπορικά Υπαλλήλου Συλλόγου, Μισθοδοσία Λογιστή 10.988,26 €
6 Συνδρομές ΟΤΟΕ – Ε.Κ.Α.  471,34 €
7 Συνδρομές σε έντυπα περιοδικά – εφημερίδες   120,00 €
8 Νομικός Σύμβουλος (Δικαστικά έξοδα- Αμοιβές –Φόρος) 3.941,75 €
9 Δωρεές – Χορηγίες 860,00 €
10 Πληρωμή απεργιών 8671,23 €
                                          Σύνολο  Εξόδων 84.331,44 €
 

 

11

Μεταφορά ποσού στον καταθετικό λογαριασμό ταμιευτηρίου που αφορά το απεργιακό ταμείο 9.520,00€
Σύνολο  93.851,44 €

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΕ – ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Το Απεργιακό Ταμείο αναλυτικά έχει ως εξής:

 

ΕΣΟΔΑ από 11/10/2018 έως και 15/01/2020
1 Σύνολο από εισφορές μελών                           9.520,00 €
2 Τόκοι ταμιευτηρίου                                 8,80 €
3 Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης                          57.853,10€
Γενικό σύνολο εσόδων   67.381,90 €
ΕΞΟΔΑ από 11/10/2018 έως και 15/01/2020
1 Φόρος τόκων ταμιευτηρίου                                     1,32 €
2 Πληρωμή απεργιών                             14.572,87 €
Γενικό σύνολο εξόδων           14.574,19 €
Σημερινό υπόλοιπο Απεργιακού Ταμείου το οποίο είναι κατατεθειμένο σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου 52.807,71

                                                  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Κατσιαμάκη Σεβαστή         Λαμπαδάρης Αθανάσιος             Διαμαντίδου Μαρία